Farsi - فارسی

Cursusovereenkomst Taalschool Integratiewerk

 ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره آ ﻲِ ن ﻓ ِا درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﻛﻼ زﺑﺎن ﺳﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎن را در آ ﻲِ ن ﻓ ِا دﻧﺒﺎلﻛﻨﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ راﺑﻄﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اي. اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ، ﺷﺪه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .

ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن آ ﺷﻤﺎ ، ﻲِ ن ﻓ ِا از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ وﻳﺪﻳﻮ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارد اﻳﻦ را ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻮﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ .
اﻳﻦ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ دارد ﺟﻠﻮ رو ﺷﻤﺎ ﻗﺮار . در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ اﺳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن آ ﻲِ ن ﻓ ِا و اﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف آ ﻲِ ن ﻓ ِا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد دارد ﻗﺮار . .در زﻳﺮ آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮاي . ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد

آﻣﻮزﺷ – 1 ﻣﺎده دوره ﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﭼﻪ درﺳﻬﺎﻳﻲ را ﮔﺬراﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت اﻳﻦ دوره ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ، در ﻣﻮرد ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ داﻧﺸ12 ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺠﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد . ﮔﺮوه در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ درﺳ 2 – ﻣﺎده ﻣﺤﺘﻮاي ﻲ در ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ا ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗ ﻤﺎم اﻳﻦ دورهآﻣﻮزﺷﻲ را و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر . زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﻛﻼﺳﻬﺎ اﮔﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮردي ي . اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آ ﻲِ ن ﻓ ِا از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﺎ زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪي را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻤﺎ در آ ﻲِ ن ﻓ ِا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑ در ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻮاﻟﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺎ اﺳﺘﺎدﺗﺎن ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ا ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺮوي در دروس .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﻨﻮﻳﺴﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎ از ﻃﺮف آ ﻲ ﺷﻤﺎ ِ ن ﻓ ِا ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراف ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺮ ﻛﻼس اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ را ﺧﻮدﺗﺎن در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 3 – ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺳﻄﺢ درﺳﻲ ﺷﻤﺎ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻠﻨﺪي در اﻳﻦ دوره ﻛﻼس زﺑﺎن آزﻣﻮﻧﻲ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺷﻤﺎ را در ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ. . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﻮح درﺳﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺴﻮاد، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻢ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ . در ﻃﻲ زﺑﺎن آ ، دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزش ﻲ ا ِ ن ﻓ ِا ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﭘﻴﺸﺮ ز ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ روي ﺷﻤﺎ درﺳﻬﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎد . ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ

ﺣﺴﺎب 4– ﻣﺎده ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺻﻮرت در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻼﺳﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻴﭙﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ دوره را ازﻳﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن دي ﻳﻮ وام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ . . دراﻳﻨﺼﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن دي ﻳﻮ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت . ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ . ﻲ آ ِ ن ﻓ ِا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر دي ﻳﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد

ﻟ ﻛﻼﺳﻬﺎ 5– ﻣﺎده ﻐﻮ ﻗﺮارداد و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻼﺳﻬﺎﻳﺘﺎن را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﺴ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺌﻮل ارﺗﺒﺎﻃ ﺗ ﻲ ﺎن در آ ﻲِ ن ﻓ ِا اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .دوره ﻟﻐﻮ ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮ ﻗﺮ ارد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ار دادﺗﺎن را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ آ ﻲِ ن ﻓ ِا ﻧﺸﺎﻧﻪ" ﻛﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ در " . را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻨﺼﻮرت آ ﻲِ ن ﻓ ِا در ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ٪80 ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮاردادش را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﻞ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ . و ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ 6 – ﻣﺎده ﻳﺎ " ﻛﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ در " ﻲ آ ِ ن ﻓ ِا ُ " داراي ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ ﺑﻠﻴﻚ ا پ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رك ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر در " . اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻲ آ ِ ن ﻓ ِا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻠﻴﻚ اپ وركو ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳﺎزﻣﺎنﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ دار از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪ . ﻋﻤﻞﻣﻴﻜﻨﺪ ،

ﻣﻘﺮارات 7 – ﻣﺎده آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻲ آ ِ ن ﻓ ِا دارايآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ وﻃﺮح ﺛﺒﺖ و ﺷﻜﺎﻳﺎ اﺳﺖ ت ا ﺑﺮاي ﻃ ﺑﻪ ﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻳﺖ وب ﻲِ ن ﻓ ِا آ . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و آ ﻲِ ن ﻓ ِا اﻣﻀﺎ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎ ﻳﻚﭘﺎراف ﻳﺎ ﭘﻴﺶ اﻣﻀﺎ ﻣﻴﮕﺬارﻳﺪ و ﺻﻔﺤﻪآﺧﺮ را اﻣﻀﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آ . ﻲِ ن ﻓ ِا اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻧﺘﻴﺎ ﺑﮕﺬارد ﭘﺎي آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻴﺪ ُ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻴﻚ ا ورك، پ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ اﻓﺮاد رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ را . ﺧﻮﻫﺪ ﻛﺮد
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻳﻦ وﻳﺪﻳﻮ .ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺪﻳﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﺑﺎن آ ﻲِ ن ﻓ ِا را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺆاﻟﻲ داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎﻃ ﻲ.